Vendosni NIPT-in e subjektit ekonomik për të marrë informacion mbi aplikimet e bëra